company profile อุตสาหกรรมการผลิต : รวมตัวอย่างผลงานในธุรกิจผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องมือเครื่องใช้ภายในโรงานอุตสาหกรรม

บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริการสร้างสรรค์ company profile อุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงชิ้นงานโฆษณา ที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบ่งบอกถึงตัวตน บริการ และความแตกต่างเหนือคู่แข่งของคุณต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและสวยงาม

ด้วยบริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา การร่วมวางแผนสร้างสรรค์เนื้อหาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและอื่นๆ ตามความต้องการของคุณ  การออกแบบ artwork การถ่ายภาพประกอบ การจัดพิมพ์ และจัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายในเวลาอันจำกัดและได้คุณภาพ

ประสบการณ์กว่า 15 ปี และลูกค้าทั้งในและต่าประเทศกว่า 300 รายเป็นประกันถึงคุณภาพงานออกแบบ และคุณภาพงานบริการ

พร้อมต่อยอดพัฒนาให้สามารถปรับได้ในหลากหลายรูปแบบตามความต้องการด้วยแนวคิดการบรูณาการสื่อ และการออกแบบในลักษณะ Module Design ทำให้ทุกๆชิ้นที่บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัดเป็นผู้สร้างสรรค์สามารถนำไปพัฒนาเป็นสื่อต่างๆได้อาทิเช่น

E-Book สำหรับใช้ในการทำ Presentation ทั้งแบบ Online และ Offline / PowerPoint หรือ Keynote / Website / Mobile Application / Rich Media Content และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น และง่ายต่อการนำไปใช้งานในลักษณะของ Presentation หรือใช้เป็นคู่มือประกอบการขายของฝ่ายการตลาด  อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างให้แก่องค์กรของคุณ

company profile อุตสาหกรรมการผลิต

ตัวอย่างผลงานการออกแบบ

ตัวอย่างผลงานกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเครื่องจักรกลโรงงาน และเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลงานที่ท่านเห็นด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานออกแบบ ของเราหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราที่ 02 2596187-8 หรือ info@giant-point.com

 


Portfolio : grouped according to the branches of service

Portfolio : grouped according to our client’s industry

You can follow and update about our portfolio and exchange ideas or get more information
from Giant Point via channels as below.

Online Presentation

WhatAPP
Line Official
WeChat
Facebook
Email